‘Loeren bij de boeren’ op zestien VKA-melkveebedrijven

‘Loeren bij de boeren’ op zestien VKA-melkveebedrijven

30 juli 2021 Uit Door admin

Zestien melkveebedrijven stellen op woensdag 8 september aanstaande hun bedrijven open tijdens de
Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA).
VKA-leden, -partners en Achterhoekse boeren die (nog) geen lid zijn kunnen op deze dag twee
themabedrijven bezoeken, één ’s ochtends en één ’s middags. Vooraf aanmelden is verplicht.


Vanuit het hoofdthema ‘Voeding’ zijn vier thema’s gekozen: sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen,
kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen.


Sturen op laag ruw eiwit in het rantsoen
Sturen op een laag aandeel ruw eiwit (RE) in het rantsoen heeft een economisch voordeel. Daarnaast betekent
een laag RE in het rantsoen een lagere stikstofexcretie van de veestapel en minder ammoniakemissie.
Bedrijven die niet alle mest kunnen plaatsen op eigen percelen hoeven met minder RE in het rantsoen minder
mest af te voeren. Ook heeft een lager RE in het rantsoen effect op diverse duurzaamheidskengetallen. Hoe
realiseren de melkveehouders op de themabedrijven een laag RE?


Kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland heeft meerdere voordelen. Kruiden zijn beter bestand tegen droogte en dragen in
positieve zin bij aan de biodiversiteit onder en boven de grond. De meeste mengsels voor kruidenrijk grasland
bevatten klavers. Klavers binden stikstof uit de lucht waardoor minder mest nodig is. Maar wat betekent
kruidenrijk grasland voor opbrengsten en voederwaarde en hoe teel je kruidenrijk grasland? De opengestelde
bedrijven geven deelnemers antwoorden op deze vragen.


Bemesting
Een goed bemestingsplan levert veel voordelen op. Bewust een plan maken voor je bemesting kan je helpen bij
het behalen van je doelen. Worden de meststoffen goed benut en hoe stem je ze op elkaar af? En welke
effecten hebben mest verdunnen met water en het tijdstip van bemesten op de benutting en de
ammoniakuitstoot? Van de thema-bedrijven zijn enkele aangesloten bij de BES-pilot. In deze pilot streven
deelnemers naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest waarmee ze kunstmest vervangen. De BESpilot gaat niet uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen.


Alternatieve voedergewassen
VKA is mede met het oog op klimaatverandering samen met onder andere Agro-innovatiecentrum De Marke
bezig met de verkenning van de teelt van alternatieve voedergewassen. Ook gezien het streven naar het telen
van meer voer van eigen land kan de teelt van eigen krachtvoervervangers een interessante optie zijn. De
themabedrijven hebben ieder ervaring met alternatieve voedergewassen, zoals veldbonen, voederbieten,
granen en sorghum.


Aanmelden
VKA-leden hebben zich inmiddels via hun VKA-studiegroep aangemeld voor de Inspiratiedag. Boeren uit de
Achterhoek en Liemers die geen lid zijn van VKA, zijn van harte welkom om kennis te maken met VKA.
Aanmelden voor de Inspiratiedag is verplicht. Dit kan via de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl.
VKA maakt op basis van de aangegeven thema-voorkeuren bekend bij welk themabedrijf deelnemers ’s
ochtends en ’s middags welkom zijn.


Over VKA
De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ging in 2013 als project van start. Doel was
en is om een zo efficiënt mogelijke benutting van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van
mineralen te voorkomen. Sinds 1 januari 2020 is VKA een zelfstandige boerenvereniging met een
boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. Samen met de gouden
partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie
Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins werken we aan onze gezamenlijke doelen.