Kick-off Liemerse Leefbaarheid

Kick-off Liemerse Leefbaarheid

8 februari 2018 Uit Door admin

Liemerse leefbaarheidsagenda 2018
Afgelopen jaar zijn er vele partijen betrokken geweest bij het opstellen van de Liemerse Leefbaarheidsagenda. Initiatieven en vragen van inwoners van dorpen en wijken staan hierin centraal. Twee thema’s worden komend half jaar specifiek bij de kop gepakt: sterke wijk- en dorpsorganisaties én toekomst bestendige accommodaties met een diversiteit aan voorzieningen en functies. Tijdens de Kick-off werken alle partijen samen om verder vorm en inhoud te geven aan de initiatieven en hier samen van te leren.

Donderdag 8 februari heeft de kick-off van de Liemerse Leefbaarheid plaats gevonden. Gedeputeerde Bea Schouten heeft de ochtend geopend met een introductie over de provinciale rol op het gebied van leefbaarheid en de thema’s die nu spelen. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben samen met de initiatiefnemers de projecten die zij komend half jaar binnen de uitvoeringsagenda zullen uitvoeren gepresenteerd. De heer Erik Jansen, als associate lector verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft een lezing verzorgd over de wijze waarop veranderingen in het sociaal domein kunnen bijdragen aan de versterking van sociale kwaliteit en daarmee aan de inclusieve samenleving. De heer Chris van de Ven, directeur van Stichting HOPE XXL en van Stichting Activiteiten Horsterpark, heeft een toelichting gegeven op deze beide initiatieven, die ieder op geheel eigen wijze laten zien hoe participatie en leefbaarheid met elkaar verweven zijn.

Het komend half jaar gaan groepjes studenten aan de slag om vragen van dorpsraden, beheerders van accommodaties en andere partijen uit de Liemers te beantwoorden. Zo onderzoeken studenten in Lathum hoe de leefbaarheid gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld door de aantrekkelijkheid van het dorp voor jongeren en jonge gezinnen te vergroten. In Nieuw Dijk wil men weten hoe een specifiek activiteitenaanbod de komst van mensen uit het dorp en de contacten tussen jongeren en ouderen kan bevorderen en welke consequenties dat kan hebben voor de inrichting van het dorpshuis. In de gemeente Duiven gaan studenten aan de slag met kwetsbare jongeren en jongeren met een beperking, de wensen die zij hebben en de rol die gemeente daarin kan hebben.

LiemERS++, netwerkorganisatie voor een leefbaar platteland, is aanjager van deze Leefbaarheidsagenda. LiemERS++ is de opvolger van de gebiedscommissie. De Liemerse gemeenten, het waterschap Rijn en IJssel en de private partijen in het landelijk gebied (LTO Liemers Montferland, Gelders Particulier Grondbezit, Liemers Trots en Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen) werken nauw samen om onder andere opgaven en wensen op sociaal – en economisch terrein te stimuleren en vooral te realiseren. De kwaliteit van de initiatieven én de samenwerking tussen de Liemerse private en publieke partijen wordt aangevuld door de bovenregionale samenwerking van LiemERS++. Juist daardoor sluiten deze projectvoorstellen goed aan bij het gemeentelijke en provinciale beleid. De provincie stimuleert de bundeling van krachten door de hele Liemerse samenleving.